Algemene voorwaarden

Indien het product niet aan uw verwachtingen voldoet heeft u het recht op retourzenden binnen 20 dagen. De kosten van het retourzenden zijn voor Floorfriendly (antwoordnummer). De betaling dient vooraf bij bestelling gedaan te worden middels IDeal, creditcard, Paypal, overschrijving van bank- of girorekening of automatisch incasso (machtiging moet reeds in ons bezit zijn). Floorfriendly zal uw bestelling, mits voorradig, binnen 1 – 3 werkdagen na ontvangst van de betaling aan u leveren.

Op alle leveringen, gedaan via de internetsite van Floorfriendly, zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing.

1. Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Floorfriendly gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Floorfriendly opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden en of diensten.

3. Prijs

De prijzen van goederen die op de internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook en exclusief verzendkosten en/of verzekering.

4. Levering

De door Floorfriendly opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.

Met inachtneming van hetgeen hiervoor in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Floorfriendly geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 1 maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Floorfriendly behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om Floorfriendly moverende redenen te weigeren.

5. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen vooraf te betalen. Niet eerder dan na ontvangst of bevestiging van de betaling wordt door Floorfriendly tot verzending van de bestelling over gegaan. Voor iedere bestelling zullen kosten voor verpakking en verzending in rekening worden gebracht.

6. Reclames en aansprakelijkheid

De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Floorfriendly daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te worden gesteld. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Floorfriendly de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen twintig (20) dagen na aflevering aan Floorfriendly te retourneren.

Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product (in originele verpakking) onbeschadigd is. Retourzendingen dienen deugdelijk verpakt te zijn. De kosten voor retourzendingen zijn voor Floorfriendly (antwoordnummer).

Indien geleverde producten beschadigd, dan wel defect geleverd zijn, komen kosten voor het retourzenden voor Floorfriendly. De kosten van het retourzenden van geleverde artikelen, die vanwege de overschrijding van de levertijd van 30 dagen door de koper worden geweigerd, komen voor rekening van Floorfriendly.

Floorfriendly accepteert geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het verkeerd gebruik van de geleverde producten of voor schade veroorzaakt door een foutief gekozen product met betrekking tot de toepassing ervan. De koper dient zich er met regelmaat van vergewissen dat het geleverde product nog voldoet aan de functionaliteit. Floorfriendly accepteert geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door slijtage van de geleverde producten.

Floorfriendly accepteert geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt tijdens de montage van geleverde producten.

7. Eigendomsvoorbehoud

Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

8. Communicatie

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Floorfriendly, dan wel tussen Floorfriendly en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Floorfriendly, is Floorfriendly niet aansprakelijk.

9. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Floorfriendly ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Floorfriendly gehouden is tot enige schadevergoeding.

10. Uitsluiting precedentwerking

Wanneer door Floorfriendly gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Floorfriendly deze voorwaarden soepel toepast.

11. Toepasselijk recht

Op overeenkomsten gesloten tussen Floorfriendly en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.